top of page

Onze algemene voorwaarden

Versie: Juni 2021

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – Detachering en Consultancy (“AV”) als gesteld hierin zijn van toepassing tussen u (de “Klant”) en Yuccaa. De Klant en Yuccaa zullen tezamen gedefinieerd zijn als de “Partijen” of individueel “Partij”.
 

1.    Algemeen & Definities

 1. Yuccaa B.V. verricht werkzaamheden op het gebied van Detachering en/of Consultancy (“Diensten”) voor haar Klanten, die de Diensten zullen afnemen en betalen onder de voorwaarden en bepalingen als gesteld in de AV en het Contract.

 2. De termen die in deze AV met een hoofdletter zijn geschreven - in enkelvoud en in meervoud - hebben de betekenis zoals hieronder aangegeven:

“AV”                      De algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Yuccaa B.V.;
“Consultancy”      Het geven van professioneel advies of uitvoeren van andere Diensten voor specifieke                                             projecten of  problemen, gerelateerd aan de specifieke kennis of specialisatie van                                                   medewerkers van of ingehuurde natuurlijke personen door Yuccaa;
“Consultant“        Een natuurlijk persoon die de Diensten zal verrichten, zijnde een vennoot of werknemer van                                   Yuccaa, dan wel een door Yuccaa ingehuurde zelfstandige en/of een door Yuccaa                                                   ingeleende werknemer van een derde partij;
“Contract“            De Opdracht, zoals omschreven in de daartoe met de Klant gesloten overeenkomst;
“Detachering”      Het tegen betaling uitvoeren van Consultancy werkzaamheden door een Consultant in                                           opdracht -, en onder leiding en toezicht van de Klant;
“Diensten”            Werkzaamheden op het gebied van Detachering en/of Consultancy in de breedste zin des                                    woords, waaronder begrepen het uitlenen, uitzenden of detacheren van Consultants in                                         dienst van, dan wel aangeboden door Yuccaa, alsmede het verrichten van adviserende en                                     uitvoerende werkzaamheden, waarvoor een bepaalde expertise vereist is.
“Fee“                    De door de Klant aan Yuccaa te betalen vergoeding voor de door Yuccaa te verrichten                                           werkzaamheden c.q. te leveren Diensten;
“Klant”                  De Partij die de Diensten van Yuccaa zal afnemen en zich hiermee verbindt tot betaling,                                         onder de voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in het daartoe gesloten Contract en de                                   AV;
“Kwalificaties“      De (i) benodigde kennis, ervaring en vaardigheden, (ii) de persoonlijkheid en sociale                                               vaardigheden en (iii) de compliance vereisten als benodigd, dan wel gewenst door de Klant;
“Opdracht“          De tussen Yuccaa en de Klant overeengekomen Diensten en/of overige werkzaamheden,                                       Fee(s), tijdsduur, welke gezamenlijk de hoofdverplichtingen tussen partijen weergeven;
“Partijen”              De Klant en Yuccaa tezamen.
“RFC”                    Een verzoek tot aanpassing van -, dan wel aanvulling op de Opdracht.
“Yuccaa”               De vennootschap onder firma Yuccaa B.V.. 


2.    Totstandkoming van het Contract

 1. De informatie zoals weergegeven in offertes en aanbiedingen die door Yuccaa of haar medewerkers zijn uitgebracht, is slechts indicatief en geenszins bindend. Prijzen en overige voorwaarden die zijn weergegeven zijn slechts bedoeld als vrijblijvende uitnodiging om in onderhandeling te treden en zijn geen aanbod in juridische zin, tenzij deze door daartoe bevoegde personen ondertekend zijn. Tenzij anders aangegeven, hebben bindende offertes die door Yuccaa zijn uitgebracht een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

 2. Bij aanvaarding van een bindend aanbod, verbindt Yuccaa zich om de werkzaamheden te verrichten als beschreven in de betreffende Opdracht en conform de condities van deze AV. De Klant verbindt zich hiermede tot betaling van de overeengekomen Fee. De Opdracht wordt door Partijen schriftelijk bevestigd door ondertekening van een daartoe op te stellen Contract, welke getekend zal worden door de daartoe bevoegde perso(o)n(en).

 3. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes -, aanbiedingen -, Contracten -, Opdrachten -, Diensten -, en werkzaamheden uitgevoerd door Yuccaa.

 4. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de AV en eventuele bepalingen in het Contract, prevaleren de bepalingen in het Contract.

 5. Yuccaa verwerpt uitdrukkelijk en expliciet de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, dan wel een derde ter zake een Opdracht c.q. Contract of de onderhandeling daarvan. Enige algemene voorwaarden in de Klant’s order of opdrachtbevestiging, factuur of ander document of correspondentie verstrekt aan Yuccaa zijn niet van toepassing en hebben geen effect op het Contract of de onderhandeling daarvan.

 6. Afwijkingen van en aanvullingen op deze AV gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door Partijen.

 7. Indien in een Opdracht is overeengekomen dat Yuccaa een concreet te leveren resultaat zal behalen, dan geldt zulks niet als een resultaatgarantie , noch als een resultaatsverplichting. Een dergelijk concreet te leveren resultaat geldt slechts als doelstelling ter zake waarvoor een inspanningsverplichting rust op Yuccaa om - voor zover dit in redelijkheid van haar gevergd kan worden - dit resultaat te behalen in de vorm en op de wijze zoals overeengekomen in het Contract.

3.        Duur

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dan wel de bepaalde tijd die uit de aard van de Opdracht voortvloeit en/of in de Opdrachtbevestiging is vastgelegd.

 2. Indien binnen de looptijd van de Opdracht, voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, een termijn of einddatum is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, of einddatum, is altijd een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin een redelijke termijn voor het alsnog nakomen van de Opdracht is opgenomen, alvorens verzuim intreedt.

4.    Beëindiging van de Opdracht

 1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en kan, behoudens nadere bepalingen in deze AV, en het Contract niet tussentijds worden opgezegd.

 2. De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door ieder der Partijen schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

 3. Iedere Partij heeft in ieder geval het recht om de Opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat een Partij recht heeft op schadevergoeding indien;

 • de andere Partij in staat van faillissement verkeert;

 • de andere Partij voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of wordt verleend;

 • (de onderneming van) de andere Partij wordt geliquideerd;

 • de andere Partij haar verplichtingen uit het Contract tenminste 30 dagen niet nakomt vanwege overmacht; en/of

 • zich een situatie voordoet welke nader gespecificeerd kan worden in de Opdracht.

5.    Fee en betaling

 1. De Fee zal gedurende de looptijd van een Opdracht niet worden verlaagd. Indien de Klant aangeeft de Opdracht te willen verlengen, heeft Yuccaa het recht om opnieuw in onderhandeling te treden over de Fee. Het is Yuccaa toegestaan om de Fee eenmaal per jaar aan te passen met een percentage van minimaal het CBS indexcijfer “CAO lonen zakelijke dienstverlening per maand inclusief bijzondere beloningen, Totaal CAO sectoren”.

 2. De overeengekomen Fee is exclusief BTW en eventuele andere belastingen.

 3. Behoudens situaties van overmacht, zoals nader omschreven in artikel 9 van deze AV, ligt de situatie dat er geen werkzaamheden uit kunnen worden gevoerd, evenals de afwezigheid van uit te voeren werkzaamheden in de risicosfeer van de Klant. De Klant behoudt in een dergelijke situatie de verplichting tot betaling van de afgesproken Fee en is niet bevoegd om de overeenkomst op te schorten. Daarbij is het niet van belang of gedurende deze periode een aanwezigheidsplicht op de Consultant rust.

 4. De Klant is te allen tijde gehouden om de facturen die door Yuccaa zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na ontvangst te betalen. Indien de factuur niet binnen deze periode is voldaan, is de Klant vanaf de dag volgend op de uiterste betaaldatum zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Bij verzuim van de Klant is Yuccaa gerechtigd om de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om tot inning van de Fee over te gaan.

 5. De juistheid van een, door Yuccaa ingediende, factuur staat vast indien de Klant niet binnen de betaaltermijn beargumenteerd bezwaar heeft gemaakt tegen de juistheid van de factuur.

 6. Met betrekking tot de door Yuccaa geleverde Diensten en de Fee die daar betrekking op heeft, leveren de gegevens uit de administratie van Yuccaa volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant om het tegendeel te bewijzen.

 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.     Nakoming en aansprakelijkheid

 1. De Diensten worden door Yuccaa, dan wel de door haar beschikbaar gestelde Consultant, uitgevoerd in opdracht van en voor rekening en risico van de Klant. Yuccaa en haar Consultant zijn nimmer aansprakelijk voor (het niet behalen van) interne resultaatafspraken die bij een Klant gelden.

 2. Iedere aansprakelijkheid van Yuccaa, haar werknemers en alle overige personen die op grond van een rechtsverhouding met Yuccaa de werkzaamheden ten behoeve van de Klant uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Yuccaa wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een samenhangende reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als één en dezelfde gebeurtenis; één en ander overeenkomstig de betekenis c.q. definitie zoals die gehanteerd wordt in eerder genoemde polis van Yuccaa.

 3. Indien bij gebleken aansprakelijkheid van Yuccaa, aan de Klant geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Yuccaa wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot de Fee van de Opdracht, berekend over de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis met een maximum van € 50.000,= (exclusief BTW).

 4. Yuccaa is  slechts aansprakelijkheid voor de directe schade van de Klant als gevolg van het niet-tijdig, onvolledig en/of incorrect uitvoeren van de Opdracht en niet voor eventuele gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en reputatieschade van de Klant en/of derden.

 5. Na verloop van 1 jaar, gerekend vanaf de dag dat de Diensten (of deel daarvan) zijn geleverd, vervalt ieder recht van de Klant jegens Yuccaa op vergoeding van enige schade uit een toerekenbare tekortkoming.

7.     Omgeving van de werkzaamheden en hulpmiddelen

 1. Indien de werkzaamheden plaatsvinden bij de Klant, garandeert de Klant dat

 • de omgeving c.q. werkplek (in de ruimste zin van het woord) bij de Klant, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden en alle hulpmiddelen die redelijkerwijs nodig zijn en door de Klant ter beschikking zijn gesteld, ten minste voldoen aan de veiligheidseisen voortvloeiende uit artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en aan de eisen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden; en

 • alle hulpmiddelen die redelijkerwijs nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, zoals IT-middelen en een eventuele toegangspas kosteloos aan de Consultant ter beschikking worden gesteld.


8.    Geheimhouding

 1. Yuccaa en de Klant verplichten zich tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie waarvan zij direct of indirect (schriftelijk en/of mondeling) kennis hebben genomen in het kader van de Opdracht. De informatie mag niet anders gebruikt worden dan voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

 2. Beide Partijen zien er op toe dat deze vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan derden openbaar wordt gemaakt, tenzij, en alsdan voor zover, het verstrekken van deze informatie aan een derde noodzakelijk is voor het doel van de Opdracht of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

 3. Yuccaa staat er voor in dat de Consultant gebonden is aan een geheimhoudingsverplichting die gelijkwaardig is aan de geheimhoudingsverplichting zoals in dit artikel neergelegd.

 4. De geheimhoudingsplicht zoals neergelegd in dit artikel geldt vanaf aanvang van de Opdracht tot 2 jaar na beëindiging hiervan.

9    Overmacht

 1. Partijen worden (tijdelijk) niet gehouden aan het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit het Contract indien dit (tijdelijk) onmogelijk wordt gemaakt, of de nakoming, gezien de daarmee gepaarde inspanningen en/of kosten, redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden, als gevolg van overmacht. Ter verduidelijking; indien en voor zover Yuccaa of de Consultant door overmacht niet in staat is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is de Klant ook niet gehouden om de Fee te betalen. De Klant blijft wel gehouden tot betaling van de door Yuccaa reeds verrichte Diensten.

 2. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin één der Partijen niet kan voldoen aan één of meerdere verplichtingen uit het Contract als gevolg van een gebeurtenis die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid buiten haar invloedssfeer ligt. Het begrip overmacht omvat in ieder geval, maar is niet beperkt tot staking en ziekteverzuim van personeel, storm, brand, langdurige stroomstoring, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, cyber aanvallen, veranderende wetgeving en andere overheidsmaatregelen.

 3. In het geval van ontbinding wegens overmacht zoals vermeld in dit artikel, zijn de Partijen elkaar over en weer geen schadevergoeding verschuldigd.


10.    Data en Persoonsgegevens

 1. Partijen verklaren dat zij bij de uitvoering van het Contract handelen met in achtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in het bijzonder. Partijen zijn beide aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden. De Klant vrijwaart Yuccaa voor schade die Yuccaa lijdt wegens het niet naleven van voornoemde wet- en regelgeving door de Klant.

 2. De Klant zal geen persoonsgegevens enerzijds verzoeken van Yuccaa en anderzijds versturen aan Yuccaa, die niet benodigd zijn voor de Diensten.

 3. Indien de Diensten een verwerking van persoonsgegevens inhouden (onder de zeggenschap en instructie van de Klant), zal Yuccaa als verwerker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die zijn verkregen van de Klant te beveiligen in de zin en in lijn met de AVG.


11.     Relatiebeding

 1. Het is de Klant en de aan haar gelieerde (rechts)personen - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yuccaa – verboden om vanaf aanvang - tot aan 18 maanden na het eindigen van een Opdracht, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met werknemers -, dan wel overige door Yuccaa aan de Klant en/of derden ter beschikking gestelde personen, dan wel op enig andere wijze, direct of indirect, zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan.

 2. De Klant is bij overtreding van artikel 11.1 een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Yuccaa van EUR 50.000,= per overtreding, te vermeerderen met EUR 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete is niet voor matiging vatbaar en laat onverlet het recht van Yuccaa om volledige schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.


12    Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op door Yuccaa zelfstandig ontwikkelde, dan wel in het kader van en Opdracht ontwikkelde software, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tools, (reken)modellen, ontwerpen, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan (hierna aangeduid als: “Yuccaa IE”), berusten uitsluitend bij Yuccaa, diens licentiegevers en/of diens leveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend het non-exclusieve recht tot gebruik van Yuccaa IE als overeengekomen in een Opdracht of voortvloeiend uit die Opdracht.  Zonder uitdrukkelijke toestemming van Yuccaa mag Yuccaa IE op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, overgedragen, aan derden ter inzage of in sub-licentie worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

 2. Yuccaa behoudt zich het recht voor om de, door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 3. Indien de Klant in overtreding is van artikel 12 lid 1, is de Klant aan Yuccaa een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,- per overtreding en € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete is niet voor matiging vatbaar en laat onverlet het recht van Yuccaa om van de Klant een volledige schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

13.    Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Yuccaa geleverde zaken daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Yuccaa totdat de Klant alle verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen.

 2. De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken over te dragen, te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht om Yuccaa daar onverwijld van op de hoogte te stellen.

 4. Voor het geval dat Yuccaa haar in dit artikel aangeduide, eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Yuccaa, dan wel door Yuccaa aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Yuccaa zich bevinden en die zaken mee (terug) te nemen.


14.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op ieder Contract tussen Yuccaa en haar Klanten is het Nederlands recht exclusief    van toepassing.

 2. Eventuele geschillen die hun oorsprong vinden in (de uitvoering van) een Contract zullen exclusief ter beoordeling worden voorgelegd aan de  om zich tot de bevoegde rechter te wenden. 

15    Slotbepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van deze AV en/of een door Yuccaa met een Klant te sluiten Contract nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze AV en/of het desbetreffende Contract met die Klant. In het voorkomende geval, zullen Partijen in overleg treden om de gewraakte bepaling(en) te vervangen door een wel rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.

 2. Yuccaa heeft het recht om deze AV te wijzigen. Indien Yuccaa gebruik wenst te maken van dit recht zal zij Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de voorgenomen wijzigingen. De Klant wordt geacht iedere wijziging van de AV te hebben geaccepteerd, tenzij zij binnen 1 maand na kennisgeving door Yuccaa haar bezwaren schriftelijk aan Yuccaa kenbaar heeft gemaakt.

Jeffrey_Ronald_Camiel_bank_edited.jpg
bottom of page